Valberedningen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före stämman räcker alltså inte.

På uppdrag av medlemmarna

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av ägarna, dvs föreningens medlemmar. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete.

Valberedningens uppgift är att i dialog med bl.a. ordföranden hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar, och om styrelsens sammansättning utifrån kompetens och engagemang ger styrelsen rätt förutsättningar att hantera de frågor som föreningen står inför. Valberedningen ska så långt det är möjligt säkerställa att styrelsen har rätt sammansättning och rätt förutsättningar att vara föreningens näst högsta beslutande organ.

Valberedningen ska fortlöpande analysera och skaffa sig kännedom om vilken kompetens som finns bland bostadsrättsföreningens samtliga valbara medlemmar utanför styrelsen.
Inte minst viktigt är att kontakt tas med nyinflyttade i föreningen och att valberedningen har god kontakt med medlemmarna.

Vad händer om valberedningen inte får ihop en styrelse?

Konsekvensen att inte få ihop en styrelse kan bli att bostadsrättsföreningen tvingas gå i likvidation.

I en bostadsrättsförening måste styrelsen bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter, samt minst en och högst fyra suppleanter.

Om det saknas en behörig styrelse, är bostadsrättsföreningen likvidationspliktig.

Om bostadsföreningen skulle tvingas få i likvidation, då innebär det att bostadsföreningen upplöses genom att fastigheter och andra tillgångar säljs, skulder betalas och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna i enlighet med bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar.

För att undvika rn likvidation är det viktigt att all amedlemmar i bostadsrättsföreningen förstår vikten av att engagera sig i föreningen.